top of page

Contract prestari servicii Recrutare personal

C O N T R A C T
de prestare a serviciilor Recrutare și selecție personal

_______________                                      or. Chişinău
   data                                                                                                                                              locul

CONSULTINGLAB SRL în persoana Administratorului d-na Angela Cibotari, denumită în continuare„Prestator", pe de o parte şi SRL _________________________________, în persoana Administratorului ______________________, şi denumită în continuare „Beneficiar", pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 În condiţiile prezentului Contract, „Prestatorul" va presta servicii de recrutare personal, în conformitate cu Anexa nr. 1 convenit de ambele părţi. 
1.2 Serviciile vor fi îndeplinite de către „Prestator" în baza cerinţelor aprobate de comun acord cu „Beneficiarul".

II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

2.1 „Beneficiarul" are următoarele drepturi şi obligaţii:
2.1.1 să beneficieze, în termenele şi condiţiile contractuale, de serviciile prestate de „Prestator";
2.1.2 să solicite informaţii privind mersul lucrărilor şi respectarea termenilor de către „Prestator";
2.1.3 să indice prioritatea şi ordinea efectuării serviciilor;
2.1.4 să asigure condiţiile necesare pentru efectuarea de către „Prestator" a serviciilor respective;
2.1.5 să achite, în condiţiile şi termenele stabilite, preţul serviciilor prestate;
2.1.6 să verifice mersul şi calitatea serviciilor prestate de „Prestator";

2.2 „Prestatorul" are următoarele drepturi şi obligaţii:
2.2.1 să se conducă de legislaţia în vigoare şi prezentul Contract, întru realizarea obligaţiilor indicate în pct.1.1. al prezentului Contract; 
2.2.2 să ţină la curent „Beneficiarul" despre mersul lucrărilor;  
2.2.3 să respecte confidenţialitatea informaţiilor de care a luat cunoştinţă în cursul executării prezentului Contract; 
2.2.4 să încaseze, în termenii  şi condiţiile stabilite, onorariul  pentru serviciile prestate.

2.2.5 în caz că  pe parcursul termenului de probă (se specifică în anexă ), candidatului propus pleacă, el să substituie cu alt candid conform  copiei despre rezilierea Contractului de muncă și /sau ordin de demisie.

2.2.6 În cazul în care o substituire cuvenită nu va fi găsită sau nu va fi necesară, „Prestatorul"  în termen de 15 zile bancare după primirea notificării în scris din partea „Beneficiarului"  va restitui Retribuţia primită de la „Beneficiar"  , cu deducerea părţii proporţionale zilelor calendaristice trecute după începerea muncii angajatului cu care au fost încetate relaţiile de muncă, reieșind din calculul 1/120 (1/180 pentru poziții de top) a sumei Retribuţiei pentru fiecare zi calendaristică."


III. PREŢUL SERVICIILOR

3.1 Preţul serviciilor prestate va fi prevăzut în Anexa 1 al prezentul Contract, care este parte integrantă a acestuia şi are aceeaşi valoare juridică;
3.2 Achitările pentru serviciile prestate de către Prestator, Beneficiarul le va achita în 2 tranșe a câte 50% din suma prestabilită în anexa nr. 1  după cum urmează: 50% se va achita după a 2-a lună de probă, iar restul sumei, după a treia lună de probă în termen de 5 zile lucrătoare din momentul finalizării termenului de probă.

3.3 Prețul recrutării unui specialist este egal cu salariu net lunar de funcție. 

3.4 Termenul de probă se începe odată cu răspunsul candidatului la Oferta de muncă primită de la angajator, în care se specifică graficul de muncă, condițiile, salariu. Anexa nr. 2

3.5 Se oferă o reducere de 10% în cazul când un candidat este selectat din primii 3 (trei) candidați propuși.

3.6 Pentru o recrutare în masă (mai mult de 4 persoane per poziție) oferim o reducere de 10%  per candidat.

3.7  Achitarea se va efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al „Prestatorului".


IV. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

4.1 „Prestatorul" va presta serviciile menţionate în pct.1.1. al prezentului Contract în conformitate cu cerinţele şi caracteristicile aprobate de comun acord cu „Beneficiarul".
V. DISPOZIŢII GENERALE

5.1 Orice modificare sau completare la prezentul Contract este valabilă doar dacă a fost efectuată în formă scrisă şi semnată de către ambele Părţi. Acordurile adiţionale sunt părţi integrante ale prezentului Contract. 
5.2 Prezentul Contract este întocmit în 2 (două) exemplare originale, ambele în limba română, câte unul pentru fiecare Parte, cu aceeaşi valoare juridică.

VI. ADRESELE JURIDICE ŞI RECHIZITELE PĂRȚI


Contractul prestari servicii: О нас
bottom of page